Thứ năm, 10/10/2019 | 07:56 GMT+7

Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư (sửa đổi) có nhiều điểm mới

LSVNO - Thực tế cho thấy, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư trong 8 năm qua đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong quá trình hoạt động hành nghề luật sư và xử lý kỷ luật luật sư vi phạm.

>>>LĐLSVN tham vấn thống nhất nội dung sử đổi, bổ sung Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Bản dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam đang được trình các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc để lấy ý kiến tham vấn. Bộ Quy tắc được nghiên cứu, sửa đổi trên cơ sở khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện; rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định còn chồng chéo, chung chung, chưa đầy đủ, chưa có quy định để điều chỉnh, loại bỏ những quy tắc đã được pháp luật quy định,...

2-5d9e8104bab9c

Các đại biểu chủ trì Hội thảo.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, Tổ xây dựng soạn thảo đã xây dựng Dự thảo (lần thứ 6) Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm VI chương và 32 Quy tắc.

Trong dự thảo Bộ Quy tắc có nhiều điểm mới để đảm bảo quyền lợi luật sư như: tại Chương 2 gồm 4 mục là căn cứ thực tế quan hệ giữa luật sư với khách hàng trải qua 03 giai đoạn “nhận vụ việc, thực hiện vụ việc, kết thúc vụ việc” để xác định các quy tắc ứng xử của luật sư trong từng giai đoạn, tránh bị trùng lặp và dễ áp dụng trong quá trình thực hiện.

Chương 3 “Quan hệ với đồng nghiệp” quy định rõ hơn về tình đồng nghiệp giữa các luật sư, luật sư phải tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt tuổi tác và thời gian hành nghề; luật sư không được tạo thành phe nhóm để cô lập đồng nghiệp, không liên kết, liên danh, thành lập nhóm hoạt động trái pháp luật.

Chương 4 gồm 3 quy tắc quy định về ứng xử của luật sư gồm ứng xử khi tham gia tố tụng, tại phiên tòa và những việc luật sư không được làm trong quan hệ với cơ quan, người tiến hành tố tụng. Chương này, đã được rút gọn, súc tích, loại bỏ các nội dung đã được pháp luật quy định.

1-1-5d9e81075fe14

Luật sư Nguyễn Minh Tâm thay mặt Tổ xây dựng soạn thảo trình bày sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại buổi Hội thảo.

Đặc biệt, dự thảo Bộ Quy tắc còn quy định rất cụ thể những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng như:

Chiếm giữ, sử dụng tiền, tài sản của khách hàng trái với thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng;

Gợi ý, đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản hoặc lợi ích khác cho luật sư hoặc thành viên gia đình luật sư;

Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện công việc gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng;

Tạo ra, lợi dụng các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật, không đầy đủ hoặc bất lợi cho khách hàng để gây áp lực nhằm tăng mức thù lao đã thỏa thuận hoặc lợi ích khác từ khách hàng;

Sử dụng thông tin biết được từ vụ việc mà luật sư đảm nhận để mưu cầu lợi ích cá nhân;

Thông tin trực tiếp cho khách hàng hoặc dùng lời lẽ, hành vi ám chỉ để khách hàng biết về mối quan hệ cá nhân của luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác nhằm mục đích gây niềm tin với khách hàng về hiệu quả công việc;

Cố ý đưa ra những thông tin làm cho khách hàng nhầm lẫn về khả năng và trình độ chuyên môn của mình để tạo niềm tin cho khách hàng ký kết hợp đồng;

Hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của luật sư;

Lợi dụng nghề nghiệp để quan hệ tình cảm nam nữ bất chính với khách hàng làm ảnh hưởng tới danh dự của luật sư và nghề luật sư;

Lạm dụng các chức danh khác ngoài danh xưng luật sư trong hoạt động hành nghề để mưu cầu lợi ích trái pháp luật.

Tại buổi tham vấn lấy ý kiến, nhìn chung các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhất trí với các quy định những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng. Bên cạnh đó, các ủy viên cũng đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và giao  Thường trực LĐLSVN, Tổ xây dựng soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, lấy ý kiến các ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc lần cuối cùng trước khi ký ban hành.

Đoàn Vĩnh – Khánh Duy