Có hay không luật sư là đảng viên về hưu? LSVNO - Tổ chức đảng trong đội ngũ luật sư được tổ chức từ Trung ương đến các địa phương được thực hiện theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và kế hoạch ngày 16/7/2009 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư.