Thứ bảy, 8/6/2019 | 10:05 GMT+7

Hải Dương: “5 năm tới cần phải phát triển số lượng luật sư để đáp ứng nhu cầu của người dân”

LSVNO – Đó là mong muốn của ông Ngô Quang Giáp – Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương diễn ra vào sáng ngày 03/6/2019.

Tại Đại hội, ông Ngô Quang Giáp chia sẻ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn luật sư (ĐLS) tỉnh Hải Dương đã căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013 - 2018, sự chỉ đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương; sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và tình hình cụ thể ở địa phương đã tổ chức, triển khai có hiệu quả các mặt như:

Thứ nhất, Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật đã làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phát huy dân chủ, đoàn kết, chủ động của Ban Chủ nhiệm và từng thành viên Ban chủ nhiệm, thành viên Hội đồng khen thưởng - kỷ luật để lãnh đạo, tập hợp đội ngũ luật sư cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong cả nhiệm kỳ.

Qua đó  góp phần vào bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế XHCN, tạo lập niềm tin đối với Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội vào khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý của đội ngũ luật sư tỉnh Hải Dương nói riêng và đội ngũ luật toàn quốc nói chung.

lsvn3-5cf5d95031ff9

Ông Ngô Quang Giáp – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương phát biểu tại Đại hội ĐLS tỉnh Hải Dương.

Thứ hai, ĐLS đã chú trọng đến việc củng cố và phát triển đội ngũ luật sư thành viên; luôn luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư cũng như người tập sự hành nghề luật sư; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ của Đoàn và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư; công khai, trình tự, thủ tục và điều kiện gia nhập ĐLS, việc xét hồ sơ đăng ký vào ĐLS được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Do vậy, trong nhiệm kỳ qua, thành viên của ĐLS đã tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến thời điểm này như báo cáo nêu có tổng số 45 luật sư với 16 tổ chức hành nghề và 10 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. 

Thứ ba, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong việc góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình, các tổ chức hành nghề và luật sư đã giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của pháp luật và hoạt động của luật sư trong đời sống, giúp cho công dân hình thành thói quen “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều đó, được thể hiện trên các lĩnh vực như:

Tham gia vào các lĩnh vực tố tụng như hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình tổng số 3.509 vụ việc. Việc tham gia hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã có những đóng góp tích cực trong cải cách tư pháp của tỉnh, nhất là trong việc bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá cao và ghi nhận sự phối hợp tốt của ĐLS trong việc cử luật sư tham gia bào chữa, cũng như chất lượng tham gia bào chữa của luật sư.

Tham gia vào các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí 1.228 vụ việc, các luật sư tập trung đã mở rộng và phát triển tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại. Lĩnh vực được mở rộng không chỉ ở địa bàn tỉnh Hải Dương mà mở rộng trên địa bàn cả nước. Có tổ chức hành nghề đã mở chi nhánh, văn phòng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, tư vấn không chỉ cho cá nhân tổ chức trong nước và nước ngoài.

Tham gia vào hoạt động cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, tham gia góp phần vào việc giải quyết những vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh (trong quyết định của UBND tỉnh có mời đại diện Ban Chủ nhiệm ĐLS vào Tổ công tác rà soát, giải quyết những vụ việc kéo dài trên địa bàn tỉnh).

Luật sư tham gia vào các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí trong đó đặc biệt là các luật sư là cộng tác viên trợ giúp pháp lý, theo thống kê của Trung tâm trợ giúp pháp lý trong gần 5 năm qua các luật sư cộng tác viên đã phối hợp tham gia trợ giúp pháp lý 554 vụ việc. Thông qua hoạt động hành nghề, đội ngũ luật sư đã tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời có những đề xuất, góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của tỉnh, cũng như tham gia tích cực các hoạt động mang tính xã hội khác... 

Thứ tư, về mối quan hệ giữa ĐLS với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan quản lý nhà nước đã được quan tâm thường xuyên và chặt chẽ, ĐLS đã cử đại diện tham gia thành viên mặt trận tổ quốc tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Thành viên Tổ tư vấn rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đáng chú ý là trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 ĐLS và Sở Tư pháp qua đã ký kết quy chế phối hợp, qua đó đã từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý các tổ chức hành nghề và luật sư như việc duy trì chế độ cung cấp thông tin, báo cáo; về việc cấp giấy phép hoạt động; việc thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực tiễn.

Đặc biệt, như việc chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, ĐLS đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, Đề án nhân sự; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ… chuẩn bị các điều kiện cần thiết báo cáo UBND tỉnh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức Đại hội.

Trong giai đoạn trước mắt và từ nay đến năm 2020, trên cơ sở định hướng công tác nhiệm kỳ của Bộ, ngành Tư pháp, Sự chỉ đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch hành động của Sở, ban, ngành có liên quan tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới ĐLS tỉnh Hải Dương cần tập trung triển khai tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, ĐLS cần bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sở, ban, ngành có liên quan từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình cho cả nhiệm kỳ và hàng năm phù hợp với thực tế tình hình của Đoàn.

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, Văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước có liên quan; các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp tới từng luật sư thành viên từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề luật sư; xây dựng tập thể ĐLS đoàn kết, thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại, tổ chức theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch.

Hai là, tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/BCT của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư và quá trình triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” theo Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 45 luật sư/1,8 triệu dân (tỷ lệ 1 luật sư/40.000 dân) thấp hơn so với trung bình trung toàn quốc (toàn quốc khoảng 1 luật sư/7.400 dân). Theo Đề án 123 của Thủ tướng chính phủ phấn đấu đến năm 2020 đạt 1 luật sư/4.500 dân. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ĐLS trong 5 năm tới, cần phải đặt mục tiêu phát triển số lượng luật sư. Đồng thời, phải chú ý tới chất lượng đội ngũ luật sư đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, người dân trong tỉnh.

Trong điều kiện nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Từ đó, tất yếu các vụ việc tranh chấp kinh tế, thương mại sẽ ngày càng gia tăng; nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý sẽ ngày càng phát triển, sẽ rất cần đến luật sư, nghề luật sư.

Đội ngũ luật sư tỉnh Hải Dương cần hướng tới việc xây dựng một số tổ chức hành nghề đủ mạnh để cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cao cho cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh (tại tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2020 đạt 20.000 doanh nghiệp); cần phải biết liên kết với nhau trong hoạt động hành nghề, đảm bảo đủ khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ba là, ĐLS phải đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình; xây dựng Điều lệ, Quy chế, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của luật sư thành viên của ĐLS; phải quy định, phân công rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm; Hội đồng khen thưởng - kỷ luật và các cá nhân có liên quan để hoạt động của Đoàn được chuyên nghiệp và khoa học; vận động, thu hút các luật sư trên địa bàn tham gia ĐLS theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là tạo nguồn thu hút đội ngũ luật sư trẻ, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật có kinh nghiệm tham gia ĐLS.

ĐLS phải tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; quan tâm, hỗ trợ sâu sát với luật sư thành viên để luật sư nhận thức được quyền và lợi ích của mình khi tham gia ĐLS, làm cầu nối tạo điều kiện cho các luật sư có điều kiện học tập, giao lưu nhằm trao đổi kinh nghiệm hành nghề.

Bốn là, ĐLS tăng cường công tác truyền thông về nghề luật sư, về khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng của luật sư, tham gia trợ giúp pháp lý để nhân dân tin cậy vào luật sư và nghề luật sư.

Tích cực thông qua các hình thức tuyên truyền vụ việc đã được luật sư tham gia tư vấn, giải quyết; bài viết, tham luận, tọa đàm của luật sư Các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư phải luôn có ý thức phục vụ cộng đồng, cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng và cộng đồng xã hội.

Luật sư phải luôn thể hiện khả năng và trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan nhà nước khác để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Năm là, ĐLS phải thể hiện vai trò của mình trong việc ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các biểu hiện hoạt động không đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không chấp hành điều lệ, đạo đức nghề nghiệp luật sư; cố tình vi phạm pháp luật để trục lợi trong hoạt động luật sư.

ĐLS phải tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có liên quan để tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề, hoạt động của luật sư; tránh để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, đạo đức hành nghề, ảnh hưởng uy tín của ĐLS.

Ngô Quang Giáp

(Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương)