Thứ sáu, 16/8/2019 | 09:55 GMT+7

Bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư

LSVNO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào Dự thảo sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (ngày 12/11/2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 12/6/2017.

Điểm a Khoản 1 Điều 33 của Luật có bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2014, bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

07-5d561ad8cf393

Một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 vừa được bổ sung vào Dự thảo sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4794/VPCP-KTTH ngày 04/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Nghị định sửa đổi Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (ngày 12/11/2015) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư để làm cơ sở áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề.

Mục tiêu xây dựng Nghị định là nhằm cụ thể hóa ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc cụ thể hóa ưu đãi đối với các ngành, nghề này sẽ hỗ trợ khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập.

Cụ thể, Dự thảo bổ sung các khoản 2, 3, 4 và 5 vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (ngày 12/11/2015) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, như: 

Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

T. Sơn