Chuyển đổi hợp đồng lao động có cam kết đào tạo LSVNO - Công ty I và Công ty II khác nhau về pháp lý, thực tế cùng 1 chủ. Ông A được Công ty I đào tạo và ký hợp đồng lao động, cam kết ông A phải làm việc đến năm 2020, nếu nghỉ trước thời hạn thì đền bù chi phí đào tạo là một khoản tiền. Năm 2019, ông A được chủ doanh nghiệp chuyển từ Công ty I sang Công II, ký lại hợp đồng lao động với Công ty II. Vậy, phần chi phí đào tạo ở Công ty I sẽ được chuyển đổi sang Công ty II như thế nào?