Quy định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần? LSVNO - Một thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không vi phạm gì cả, đang trong nhiệm kỳ nhưng cũng không có đơn xin từ nhiệm. Vậy xin hỏi luật sư, Công ty muốn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mà trong Điều lệ Công ty không có quy định, điều khoản nào để miễn nhiệm thì căn cứ quy định nào để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị? (Bạn đọc T.M.).