Chủ nhật, 21/4/2019 | 07:37 GMT+7

Quy định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần?

LSVNO - Một thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không vi phạm gì cả, đang trong nhiệm kỳ nhưng cũng không có đơn xin từ nhiệm. Vậy xin hỏi luật sư, Công ty muốn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mà trong Điều lệ Công ty không có quy định, điều khoản nào để miễn nhiệm thì căn cứ quy định nào để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị? (Bạn đọc T.M.).

hdqt-5cbbbae3b836a

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Đại Hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, trong đó có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Điều 156 khoản 2 Luật Doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

Theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 thì các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nếu như trong điều lệ công ty không quy định về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thì việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 143, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp này nếu muốn thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo