Văn hóa bình luận LSVNO - Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương thực hành dân chủ và mở rộng dân chủ trong xã hội. Nhưng dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, phép nước; tự do nhất là tự do trong khuôn khổ của pháp luật. Một xã hội văn minh là chấp nhận cả những sự khác biệt, trong đó có khác biệt về tranh luận và đóng góp ý kiến, nhưng phải trên tinh thần xây dựng, văn hóa, văn minh, vì mục tiêu làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là mỗi người cần phải biết kiểm soát cảm xúc và tỉnh táo khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội.