Thứ sáu, 10/8/2018 | 23:58 GMT+7

Quảng Bình: Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

LSVNO - Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1326/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020”.

50jpg-5b6dc4e1e2a35

Ảnh minh họa.

Trong thời gian qua, các bộ, ngành, nhất là tỉnh Quảng Bình đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và đạt được nhiều kết quả tích cực, như nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được xây dựng và phổ biến ngày càng rộng rãi...

Theo đó, Chương trình phối hợp tập trung vào các hoạt động như tổ chức phát động thực hiện Chương trình phối hợp về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020”; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; vận động tổ chức, cá nhân ký cam kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, trong đó chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp; hỗ trợ xây dựng, kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm; kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn; kịp thời biểu dương tôn vinh những điển hình tiên tiến...

Đồng thời, thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của nông dân về sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ, lợi ích cộng đồng; thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo ông Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã giao Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các ngành và văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 với các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất kinh doanh nông sản sạch, trong đó chú trọng sản xuất kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, đa dạng, liên kết phù hợp; hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các cấp hội và hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tuyên truyền, giám sát, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn, vi phạm pháp luật, các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

  Hoàng An