Kỳ 5: Trao chức cho người bói giỏi LSVNO - Ngoài việc lấy nhân tài thông qua thi cử, nhà Trần còn có tục ấm cử, cha truyền con nối làm quan lớn nhỏ tùy theo năng lực, hoặc lấy những người có công chống giặc. Lại lấy cả những người được tiến cử vì có thực tài. Bên cạnh những cách lấy quan lại thông thường đó. Có nhiều trường hợp lấy vì mộng mỵ mà ứng với việc thực, lấy vì quý yêu, và có cả trường hợp lấy vì bói giỏi nữa. Tất nhiên, những trường hợp sau không nhiều. Ở đây, chúng ta ghi nhận được vua Trần có hai lần trao chức cho những người bói giỏi.